Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Cang Hai Si Lu

2018
Adventure
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Daniel Krauser (Kajimi)Fengyi Zhang (Liu Che)Meng Zhang (Yan Cai Zhu)Xiaoqing Zuo (Yun Luo Furen)Antonio Anuk (Samir)Ta Ji (Zhao Po Lu)Gao Yi (Liu Jin Yuan)Zhao Mengdi (Wen Yan)Dejun Xia (Dong Shangxian)Fan Shujie (Zhou Tai)Shuai Xiaohong (Xue Qian)

Advertisement
Advertisement

Advertisement