Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Special Forces Behind The Enemy Lines

2018
Action
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Robert Gilabert Cuenca (Aidehua)Irina Kaptelova (Ella)Matthew Del Bel Belluz (Steven)Zonghan Li (Hong Zi Jie)Antonio Anuk (Doug)Kenan Heppe (Walker)Guangbei Zhang (Hu Wei Ming)Zhijian Zhang (Gu Yuanshan)Pinyuan Huang (Zhang jian gong)Lu Gan (Hu Ruirui)Yi Kun (Qilan Cheng)Hanjun Li (Luo Dacheng)Tieying Zhao (Shangguan Yu)Ting-ru Miao (Xi Na)

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement