Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

The Golden Eyes

2019
Action/Adventure/Crime
Advertisement

Browse Episodes

Cast

Yixing Zhang (Zhuang Rui)Cici Wang (Miao Feifei)Yuexin Wang (Huangfu Yun)Li-Chun Lee (Uncle De)Jiawen Chen (Qin Xuanbing)Haowen Xue (Xu Wei)Bolin Dou (Xiao Zhao)Yi Gang (Boss Yu)Weilun Zhong (Liu Changfa)Yujun He (Lu Mang)Jiantao Hong (Fatty Ma)Qian Wang (Professor Meng)Bateer (Director Ding)Chuang Wang (Gu Dingyu)Tongsheng Han (Gu Tianfeng)Naiwen Li (Ophthalmologist)Hang Shi (Qian Yaosi)Ronghao Li (Yue Jing)

Advertisement

Creators

Da Yan, Zhang Yuan'ang

Synopsis

It tells a story about Zhuang Rui who was a normal staff of a pawn shop. He accidentally got the Golden Eyes in a robbery which could help him see through everything. But meanwhile, he has already involved in a big conspiracy.

Advertisement
Advertisement

Advertisement